Strony: 1

Jak Zarobi? Kilka Tysi?cy Z?otych Inwestuj?c tylko 5 z?.?

Autor tematu: kasiasty
Od: kasiasty
Do: Wszyscy
# 1
2008-08-25 17:27:46
kasiasty Na forum od: 2008-08-25
Wypowiedzi: 5

Ten mail zarobi dla Ciebie 15000 z?! Usuwaj?c go "wyrzucasz" 15000 z?.

Przeczytaj tego maila do ko?ca a gwarantuje, ?e nie po?a?ujesz! Nie
zmarnuj swojej szansy!

Nie przejmuj si?, ?e tekst jest troch? d?ugi! Warto przeczyta?!

To nie ?aden ?art!

Nie wierzysz? To oczywiste, kto da 15000 z? za nic? A jednak. Po
pierwsze nie za nic, bo wk?ad wynosi 5 z? po drugie potrzebujesz troszk?
pracy dos?ownie 20 - 30 minut jednorazowo (np. dzi? albo jutro!).
Zarobisz jak ka?dy, kto bierze w tym udzia? ok. 15000 z? w okr?g?y
miesi?c! (ja dok?adnie zarobi?em 25435 z? w miesi?c bo po?wi?ci?em 3
godzinki a nie 30 minut! Op?aca?o si?.). Ten spos�b wymy?li? Roberto T.
Kiyosaki - najbogatszy inwestor na ?wiecie, kt�ry w dodatku nie ma
pracy... i tak si? rozesz?o a? trafi?o do mnie i do Ciebie!

Opowiem jakie to ?atwe i proste, ale je?li nie masz teraz 5 minut ?eby
spokojnie o tym przeczyta? zapisz t? stron? i wr�? kiedy b?dziesz mie?
czas : )

Tak wi?c pomy?l czy warto si? troszk? zaanga?owa? zanim pochopnie
"wyrzucisz" tyle forsy (co miesi?c 15000 z? lub wi?cej). To zale?y od
Ciebie. Gdy opowiedzia?em o tym kolegom, wy?miali mnie... A jednak
wzi??em w tym planie udzia?. Moi znajomi wyci?gn?li si? jak zobaczyli
moje konto, a m�wi?em od razu wejd?cie w to, wiadomo nawet znajomi
czasami s? nieufni. Hehe, teraz si? z tego ?miej?. Jak sobie przypomn?
ich miny, jak opowiadali o tym gdy zajrzeli na konta. Zreszt? mi te?
g?ba opad?a jak zobaczy?em konto! A moje konto wci?? ros?o i dalej
ro?nie. Jak tak dalej p�jdzie zostan? milionerem z jednego internetowego
biznesu - czy jest to mo?liwe?! Nawet teraz jak to pisze, dziwi mnie ile
os�b musi ci??ko pracowa? by utrzyma? dom, swoje dzieci lub po prostu
zbiera na kino lub komputer. Dzi?kuj? teraz temu, kto wys?a? mi t?
wiadomo?? i przedstawi? mi ten pomys?, dzi?kuj? ?e nak?oni? mnie do
tego, aby zrobi? jeden ma?y skok w bok od szarego ?ycia i zainwestowa?
pieni?dze po to by w?o?one - pracowa?y dla mnie - a nie ja na te
pieni?dze. Nigdy nie zarobi?em mniej ni? 14 000 z? z ka?dej okazji.

Teraz udowodni? Ci, i? jest to LEGALNY BIZNES! Nie potrzebujesz niczego
sprzedawa?! Nie potrzebujesz rozmawia? o tym z przyjaci�?mi, rodzina lub
z nikim innym (chyba, ?e chcesz). W dodatku, je?li jeste? nie?mia?y(a)
to problem masz z g?owy - bo nie musisz mie? bezpo?redniego kontaktu z
drugim cz?owiekiem. Ktokolwiek, kto trzyma r?k? na pulsie mo?e osi?gn??
sukces i wzbogaci? si? o kilkadziesi?t tysi?cy z?otych. Je?li wierzysz,
?e ka?dy ma swoje pi?? minut to po prostu zr�b krok po kroku tak jak
jest to napisane poni?ej! To Twoja szansa na zmian? Twojej przysz?o?ci!

To jest NAJTA?SZA, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia
prawdziwych pieni?dzy przez Internet w tak KR�TKIM czasie. OK. to
zaczynamy, bo si? rozgada?em. Ten program dzia?a i niewa?ne z jakiego
kraju jeste? albo w jakim przebywasz. NIE wa?ne ile masz lat. I na
dodatek NIE b?dziesz potrzebowa? specjalnej wiedzy lub talentu. NIE
b?dziesz przegl?da? stron internetowych, NIE b?dziesz nigdzie dzwoni?,
klika? w bannery, lub SPAMowa?, NIE b?dziesz tak?e p?aci? za reklamy
itp. Wszystko czego potrzebujesz to:

- Konto w banku (najlepiej z mo?liwo?ci? obs?ugi przez Internet, ale nie
koniecznie),

- Oko?o 20-30 minut twojego czasu jednorazowo!

Je?eli masz chocia? 13 lat, to mo?esz za?o?y? swoje w?asne konto w
banku. Nie wierzysz? Proponuj? ci mBank. Wejd? na WWW.mbank.pl i znajd?
ofert? izzyKonto. Zobaczysz, ?e maj?c zaledwie 13lat mo?esz mie? ju?
w?asne prawdziwe konto w banku.

KROK 1
Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, ?eby zarobi? musisz cos od
siebie da?! Wi?c pierwsze co musisz zrobi? to zainwestowa? TYLKO 5 Z?.
Jak m�wi Robert T. Kiyosaki- "jesli nic nie zainwestujesz - nic
wi?kszego nie zyskasz!". Im szybciej zainwestujesz tym szybciej
zaczniesz zarabia? z powi?kszaj?c? si? rzesz? ludzi! Tak wi?c, przelej 5
z? na PIERWSZE znajduj?ce si? poni?ej konto bankowe z notka m�wi?c?
(tytu?em):

"Prosz?, dodaj mnie do swojej listy mailowej."

CHC?, ?EBYS WIEDZIA? (A), ?E JEST TO PO TO, ABY UTRZYMA? TEN PROGRAM
LEGALNYM!

To naprawd? proste! Gdy przelejesz 5z? na pierwsze konto z poni?szej
listy, to mo?esz ju? si? szeroooko u?miechn?? :). Nie wiem czy wiesz,
ale ju? czerpiesz z tego programu wielkie korzy?ci. Nawet nie zdajesz
sobie z tego sprawy.

Oto obecna lista:


1. Nr konta: 26 1140 2004 0000 3102 5457 5376

2. Nr konta: 46 1140 2004 0000 3102 4659 7930

3. Nr konta: 05 1140 2004 0000 3902 4611 2112

4.Nr konta: 97 1020 3352 0000 1102 0081 0762

5. Nr konta: 18 1140 2004 0000 3802 5186 7907

PAMI?TAJ! Wp?a? 5 z? na konto nr.1 i jako nazw? odbiorcy wpisz "xxx" ze
wzgl?du na ochron? danych, a je?eli dobrze przepiszesz numer konta to
pieni?dze i tak dojd?!

KROK 2
Gdy ju? przela?e? 5 z? na konto znajduj?ce si? na 1. miejscu listy (wraz
z T? dodatkow? notk? - TO BARDZO WA?NE!), nast?pn? rzecz?, kt�r? musisz
zrobi? to zrobi? kopi? tej strony (tekstu na niej zawartego),p�?niej
konto nr.1 skasuj, a na dole (na 5. miejscu) dopisz swoje konto
przesuwaj?c konta nr 2 , 3 , 4 , 5 do przodu. NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU
KONTA NA 1. POZYCJ?, PONIEWA? SAM NA TYM STRACISZ (CZYTAJ DALEJ). NIE
B?DZ ZACH?ANNY! Robisz to wszystko po to by wys?a? ten ca?y tekst
ponownie (korzystaj?c z twojej ksi??ki mailowej albo reklamowa? na
swojej stronie WWW- tak jak ja zrobi?em) do np. 40 os�b (zapami?taj, ?e
40 os�b to dobra liczba do wzbogacenia si?, ale mo?esz zareklamowa? to w
darmowy spos�b w Internecie przez co wi?cej ludzi to zobaczy i mo?esz
wi?cej zarobi?!

POTRZEBUJESZ DOWOD�W? Tutaj s? przyk?adowe 4 osoby, oczywi?cie NIE s? to
wszystkie, kt�re bra?y udzia? w tym programie i kt�re zainwestowa?y nic
innego jak 5 z? i 30 minut swojego czasu.

"Jaki wspania?y plan! Zrobi?em wszystko co mi poradzili?cie z jakie? 3
tygodnie temu i co prawda nie uda?o mi si? uzbiera? 15 000 o kt�rych
m�wili?cie, ale te 9 135zl tez mnie powali?y, a jest jeszcze tydzie?! \"

Tomasz Watorek , Warszawa"

Cze??. Tu Justyna! No c�?, co mog? powiedzie?? DZI?KUJ? BARDZO BARDZOOO
MOCNO wys?a?am 40 maili tak jak m�wili?cie i w sumie zapomnia?am o
ocalej tej sprawie bo tak naprawd? nie wierzy?am w to, a te 5 z?otych to
jeszcze nikogo nie uratowa?o. Ale jak zobaczy?am moje konto po kilku
tygodniach to si? za?ama?am! W tym dobrym znaczeniu! By?o tam prawie 15
000 z?otych! I jak ja to teraz wydam tak szybko? Przecie? za kolejnych
30 dni b?d? mie? tego wi?cej! Dzi?kuje jeszcze raz!"

Justyna Tojan, Strzelce Opolskie

"By?em zaskoczony kiedy zobaczy?em moje konto! Przez 3 tygodnie na moim
koncie znalaz?o si? 9 440zl. Na pocz?tku my?la?em, ?e to jaki? b??d
wkrad? im si? do komp�w. Ale potem wyp?aci?em pieni?dze i kupi?em sobie
super kompa! Nareszcie! Dzi?ki, dzi?ki, dzi?ki!"

Ryszard Bodler, Gda?sk

"Mam 14 lat i wzi??em udzia? w tym planie (dla ?cis?o?ci mam konto w
banku od 13 lat), powysy?a?em maile, zrobi?em stron? i og�lnie
zapomnia?em o tym. Po miesi?cu sprawdza?em w Internecie stan mojego
konta i normalnie spad?em z krzes?a. Na moim koncie by?o ok. 15000 z?
(by?em wtedy tak podniecony, ?e zapomnia?em dok?adnie ile by?o wtedy
kasy na koncie). Bardzo, bardzo dzi?kuje!"

Marcin Koszty?, Bia?ystok

Kilka miesi?cy temu, ka?dy z tych ludzi robi? dok?adnie to samo co Ty
teraz w tej chwili, czyta? to i si? zastanawia?.

A tutaj troszk? matematyki :

Kiedy wy?lesz swoje maile (lub rozpowszechnisz t? stron? w inny spos�b,
b?dziesz na 5 miejscu listy. To najlepsza pozycja po to by zarobi?
powa?ne pieni?dze! ?aden inny program nie daje tak wysokich i realnych
pieni?dzy z r�?nych powod�w, kt�re wyt?umacz? poni?ej. Jak d?ugo
b?dziesz wysy?a? t? wiadomo?? do ludzi, kt�rzy b?d? zainteresowani
programem, mo?esz spodziewa? si?, ?e ?rednio odpowie na nie 25% ludzi.
Ale b?dzmy bardziej pesymistyczni i dajmy na to, ?e tylko 12,5%, dla
utrudnienia.

Gdy wy?lesz 40 maili do r�?nych os�b, mo?esz spodziewa? si? ze 5 z nich
zrobi dok?adnie to co Ty (12,5% z 40= 5). Ale tym razem tw�j numer konta
przesunie si? na 4 pozycje. Wtenczas ju? b?dzie o tym programie
wiedzia?o 200 os�b (5 x 40).

Z tych 200 ludzi, udzieli si? 25 (12.5% z 200=25), wi?c dalsze 1 000

Od: Corneliusz
Do: Wszyscy
# 2 jako odpowiedź na # 1
2008-11-24 21:23:29
Corneliusz Na forum od: 2008-07-25
Wypowiedzi: 7

JAsne jasne, niestety ten system nie dziala jesli jestes tym na kim zatzymuje sie lancuszek, a ten lancuszek juz sie zatrzymal. Jesli ktos chce z tego skorzystac to lepiej niech sobie wejdzie na http://www.studenckihumor.pl napisze dowcip to mozę wygra 10 k zł

Od: alb
Do: Wszyscy
# 3 jako odpowiedź na # 1
2009-05-02 19:21:11
alb Na forum od: 2009-05-02
Wypowiedzi: 1

To bzdury do kwadratu, dalem sie nabrac! Tylko kretyn wierzy w cuda. Drugi Chrystussie znalazl

Od: krzak
Do: Wszyscy
# 4 jako odpowiedź na # 1
2010-03-03 00:07:16
krzak Na forum od: 2010-03-03
Wypowiedzi: 1

Witam!!! Zgadzam się z pozostałymi opiniami. Ja spróbowałem dorobić sobie na imperium reklamy. Zbiera się kasę za czytanie reklam, wykonywanie zadań. Zapraszam zainteresowanych na odwiedzenie: http://imperiumreklamy.com/pages/ptp.php?refid=leonidasx Można ten adres zaznaczyć, kliknąć kopiuj i wkleić w przeglądarkę. Podobne formy dorobienia znajdziecie pod adresami: http://centrumbiznesu.com/pages/index.php?refid=leonidasx http://centrumreklamy.com/pages/index.php?refid=leonidasx http://www.skarbonka.net/pages/index.php?refid=leonidasx http://zlotoweczka.com/pages/index.php?refid=leonidasx

Od: osoba
Do: Wszyscy
# 5 jako odpowiedź na # 1
2010-03-04 22:26:04
osoba Na forum od: 2010-03-04
Wypowiedzi: 115

Warto przeczytać, zapraszam nic nie tracisz.

"Zapraszam do udziału w tym jakże pięknie prostym systemie zarobkowym. Ja, jako człowiek cierpiący na chroniczny brak gotówki, przyłączyłem się do programu niejako z depresji, myśląc sobie "co właściwie mam do stracenia?"... Wcześniej nigdy nawet nie czytałem zawartości takich stron jak ta. Ale o dziwo to rzeczywiście działa! Spróbuj, przecież nie masz nic do stracenia.

Poświęcając 10 minut DZIENNIE zarób 15 000 zł w miesiąc!!! Ta strona zarobi dla Ciebie 15000 zł!!! Zamykając ją "wyrzucasz" 15000 zł. Przeczytaj tę stronę do końca, a gwarantuję, że nie pożałujesz!!! Nie zmarnuj swojej szansy!!! Nie przejmuj się, że tekst jest trochę długi! Warto przeczytać!!! To nie żaden żart!!! Nie wierzysz? To oczywiste, kto da 15000 zł za nic? A jednak. Po pierwsze nie za nic, bo wkład wynosi 5 zł po drugie potrzebujesz troszkę pracy, dosłownie 20 - 30 minut jednorazowo (np. dziś albo jutro!). Zarobisz jak każdy, kto bierze w tym udział ok. 15000 zł w okrągły miesiąc! (ja dokładnie zarobiłem 25435 zł w miesiąc, bo poświęciłem 3 godzinki, a nie 30 minut! Opłacało się.).

Ten sposób wymyślił Roberto T. Kiyosaki - najbogatszy inwestor na świecie, który w dodatku nie ma pracy... I tak się rozeszło aż trafiło do mnie i do Ciebie! Opowiem jakie to łatwe i proste, ale jeśli nie masz teraz 5 minut żeby spokojnie o tym przeczytać, zapisz tą stronę i wróć kiedy będziesz mieć czas :) Tak więc pomyśl czy warto się troszkę zaangażować zanim pochopnie "wyrzucisz" tyle forsy (co miesiąc 15000 zł lub więcej). To zależy od Ciebie. Gdy opowiedziałem o tym kolegom, wyśmiali mnie... A jednak wziąłem w tym planie udział. Moi znajomi wyciągnęli się jak zobaczyli moje konto, a mówiłem od razu wejdźcie w to, wiadomo nawet znajomi czasami są nieufni. Hehe, teraz się z tego śmieją. Jak sobie przypomnę ich miny, jak opowiadali o tym gdy zajrzeli na konta. Zresztą mi też gęba opadła jak zobaczyłem konto! A moje konto wciąż rosło i dalej rośnie. Jak tak dalej pójdzie zostanę milionerem z jednego internetowego biznesu - czy jest to możliwe?! Nawet teraz jak to pisze, dziwi mnie ile osób musi ciężko pracować by utrzymać dom, swoje dzieci lub po prostu zbiera na kino lub komputer. Dziękuję teraz temu, kto wysłał mi tą wiadomość i przedstawił mi ten pomysł, dziękuję że nakłonił mnie do tego, aby zrobić jeden mały skok w bok od szarego życia i zainwestować pieniądze po to by włożone - pracowały dla mnie - a nie ja na te pieniądze. Nigdy nie zarobiłem mniej niż 14 000zł z każdej okazji.

Teraz udowodnię Ci, iż jest to LEGALNY BIZNES!!! Nie potrzebujesz niczego sprzedawać! Nie potrzebujesz rozmawiać o tym z przyjaciółmi, rodziną lub z nikim innym (chyba, że chcesz). W dodatku, jeśli jesteś nieśmiały(a) to problem masz z głowy - bo nie musisz mieć bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Ktokolwiek, kto trzyma rękę na pulsie może osiągnąć sukces i wzbogacić się o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli wierzysz, że każdy ma swoje pięć minut to po prostu zrób krok po kroku tak jak jest to napisane poniżej! To Twoja szansa na zmianę Twojej przyszłości! To jest NAJTAŃSZA, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia prawdziwych pieniędzy przez Internet w tak KRÓTKIM czasie.
OK. to zaczynamy, bo się rozgadałem. Ten program działa i nieważne z jakiego kraju jesteś albo w jakim przebywasz. NIE ważne ile masz lat. I na dodatek NIE będziesz potrzebować specjalnej wiedzy lub talentu. NIE będziesz przeglądał stron internetowych, NIE będziesz nigdzie dzwonić, klikać w bannery, lub SPAMować, NIE będziesz także płacić za reklamy itp. Wszystko czego potrzebujesz to: - Konto w banku (najlepiej z możliwością obsługi przez Internet, ale nie koniecznie), - Około 20-30 minut twojego czasu jednorazowo! Jeżeli masz chociaż 13 lat, to możesz założyć swoje własne konto w banku. Nie wierzysz? Proponuję ci mBank. Wejdź na http://www.mbank.com.pl i znajdź ofertę izzyKonto. Zobaczysz, że mając zaledwie 13 lat możesz mieć już własne prawdziwe konto w banku.

KROK 1: Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, że żeby zarobić musisz dać coś od siebie! Więc pierwsze, co musisz zrobić, to zainwestować TYLKO 5 ZŁ. Jak mówi Robert T. Kiyosaki- "jesli nic nie zainwestujesz - nic większego nie zyskasz!". Im szybciej zainwestujesz, tym szybciej zaczniesz zarabiać z powiększającą się rzeszą ludzi! Tak więc, przelej 5 zł na PIERWSZE znajdujące się poniżej konto bankowe z notką mówiącą (tytułem): "Proszę, dodaj mnie do swojej listy mailowej." CHCĘ, ŻEBYS WIEDZIAŁ(A), ŻE JEST TO PO TO, ABY UTRZYMAĆ TEN PROGRAM LEGALNYM! To naprawdę proste!!! Gdy przelejesz 5zł na pierwsze konto z poniższej listy, to możesz już się szeroooko uśmiechnąć :). Nie wiem czy wiesz, ale już czerpiesz z tego programu wielkie korzyści. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Oto obecna lista (dobrze jest podać bank):


1. Nr konta: 97 1020 1097 0000 7102 0150 9553

2. Nr konta: 08 1140 2004 0000 3302 5944 2674

3. Nr konta 05 1140 2004 0000 3502 6581 2135

4. Nr konta 50 1020 5558 1111 1269 6810 0008

5. Nr konta 88 1140 2004 0000 3202 5195 1428


PAMIĘTAJ!!! Wpłać 5 zł na konto nr 1 i jako nazwę odbiorcy wpisz "xxx" ze względu na ochronę danych, a jeżeli dobrze przepiszesz numer konta, to pieniądze i tak dojdą!!!

KROK 2: Gdy już przelałeś 5 zł na konto znajdujące się na 1. miejscu listy (wraz z Tą dodatkową notką - > TO BARDZO WAŻNE!!!), następną rzeczą, którą musisz zrobić, to zrobić kopię tej strony (tekstu na niej zawartego), później konto nr 1 skasuj, a na dole (na 5. miejscu) dopisz numer swojego konta, przesuwając konta nr 2, 3, 4, 5 do góry. NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU > KONTA NA 1. POZYCJĘ, PONIEWAŻ SAM NA TYM STRACISZ (CZYTAJ DALEJ). NIE BĄDZ ZACHŁANNY!!! Robisz to wszystko po to, by wysłać ten cały tekst ponownie (korzystając z twojej książki mailowej albo reklamować na swojej stronie WWW - tak jak ja zrobiłem) do np. 40 osób (zapamiętaj, że 40 osób to dobra liczba do wzbogacenia się, ale możesz zareklamować to w darmowy sposób w Internecie, przez co więcej ludzi to zobaczy i możesz więcej zarobić!!!

POTRZEBUJESZ DOWODÓW? Tutaj są przykładowe 4 osoby, oczywiście NIE są to wszystkie, które brały udział w tym programie i które zainwestowały nic innego jak 5 zł i 30 minut swojego czasu.

"Jaki wspaniały plan! Zrobiłem wszystko co mi poradziliście z jakieś 3 tygodnie temu i co prawda nie udało mi się uzbierać 15 000 o których mówiliście, ale te 9 135zl tez mnie powaliły, a jest jeszcze tydzień!!" Tomasz Watorek, Warszawa
"Cześć. Tu Justyna! No cóż, co mogę powiedzieć? DZIĘKUJĘ BARDZO BARDZOOO MOCNO wysłałam 40 maili tak jak mówiliście i w sumie zapomniałam o calej tej sprawie bo tak naprawdę nie wierzyłam w to, a te 5 złotych to jeszcze nikogo nie uratowało. Ale jak zobaczyłam moje konto po kilku tygodniach to się załamałam!!!!! W tym dobrym znaczeniu! Było tam prawie 15 000 złotych!!! I jak ja to teraz wydam tak szybko? Przecież za kolejnych 30 dni będę mieć tego więcej!!! Dziękuje jeszcze raz!!!!" Justyna Tojan, Strzelce Opolskie
"Byłem zaskoczony kiedy zobaczyłem moje konto!! Przez 3 tygodnie na moim koncie znalazło się 9 440zl. Na początku myślałem, że to jakiś błąd wkradł im się do kompów. Ale potem wypłaciłem pieniądze i kupiłem sobie super kompa!!! Nareszcie!!! Dzięki, dzięki, dzięki!!!" Ryszard Bodler, Gdańsk
"Mam 14 lat i wziąłem udział w tym planie (dla ścisłości mam konto w banku od 13 lat), powysyłałem maile, zrobiłem stronę i ogólnie zapomniałem o tym. Po miesiącu sprawdzałem w Internecie stan mojego konta i normalnie spadłem z krzesła. Na moim koncie było ok. 15000 zł (byłem wtedy tak podniecony, że zapomniałem dokładnie ile było wtedy kasy na koncie). Bardzo, bardzo dziękuje!!!!!!!" Marcin Kosztyń, Białystok

Jak to działa?
Kilka miesięcy temu każdy z tych ludzi robił dokładnie to samo, co Ty teraz w tej chwili, czytał to i się zastanawiał. A tutaj troszkę matematyki: kiedy wyślesz swoje maile (lub rozpowszechnisz tą stronę w inny sposób, będziesz na 5 miejscu listy. To najlepsza pozycja po to by zarobić poważne pieniądze! Żaden inny program nie daje tak wysokich i realnych pieniędzy z różny

Od: duch35
Do: Wszyscy
# 6 jako odpowiedź na # 1
2010-04-22 13:09:46
duch35 Na forum od: 2010-04-22
Wypowiedzi: 4

Niedawno otrzymałem interesująca wiadomość od mojego przyjaciela, któremu całkowicie ufam. Brzmiała ona: "Nowa firma brokerska rozdaje pieniądze?!"

Pomyślałem sobie to niemożliwe. To jakaś ściema. Wszedłem na stronę i zacząłem szukać. Okazuje się, że firma postanowiła zrobić podobna akcję wirusową do tej zorganizowanej przy starcie Aliorbanku, gdy ten rozdawał po 100zł każdej osobie, która wzięła udział w ich akcji.
Tutaj gratyfikacja jest nieco większa za względu na fakt, że to jest zagraniczna firma i wynosi 200$. Warunków promocji jest 5.

- 200$ przysługuje pierwszym 30 000użytkowników, którzy założą konta z polecenia innej osoby, która weszła do programu (np. mojego polecenia)
- Kwota 200$ pojawi się na koncie po 24 godzinach od jego założenia
- Dostaniesz dodatkowe 20$ za każdą osobę, która dołączy do programu i zainwestuje swoje środki
- Te 200$ powinny być zainwestowane chociaż na chwilę zanim je wyciągniemy
- 75% z zysków trafia do Twojej kieszeni, a 25% idzie dla firmy.

Nie znalazłem przy tym żadnych innych kruczków, wiec postanowiłem spróbować. W najgorszym wypadku będzie niezła zabawa za cudze pieniądze.
Aby założyć konto musisz mieć wcześniej założone konto w systemie obsługi płatności Liberty Reserve (jak Paypal), co nie jest rzeczą banalnie prostą.

Może opisze to krok po kroku:
1. Najpierw wchodzimy na stronę: www.libertyreserve.com/?ref=U8896423 i wciskamy Create Account.
2. Wypełniamy pola wpisując pokolei: Imie , Nazwisko, email, powtórnie email, wybieramy pytanie i wpisujemy odpowiedź oraz tekst powitalny. Na końcu wpisujemy numer z obrazka i klikamy Agree
UWAGA! Informacja, która się wyświetli na nowej stronie jest bardzo ważna. Tam jest hasło do konta i pin. Tych danych nie da się później odzyskać. Zapisz koniecznie tą stronę.
3. Na adres email powinieneś otrzymać numer konta (tytuł maila :Successful Liberty Reserve Registration). Przykładowy numer konta to U8896423
Teraz możesz założyć darmowe konto i otrzymać wspomniane 200$.
4. W tym celu wchodzimy na stronę:
http://forex4free.org/?ref=duch35
Musi być to strona z linkiem partnerskim, bo inaczej konto zostanie odrzucone. Sprawdzałem!
Klikamy Sign UP
5. Wypełniamy formularz wpisując w kolejności: Imie i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło 2 razy, nasze konto z Liberty Reserve(np. U4028981), 2 razy email, pytanie i odpowiedź, odhaczamy akceptacje regulaminu i klikamy Register
6. Teraz musimy poczekać 24 godziny i sprawdzić, czy zostały nam zaksięgowane wspomniane 200$.
7. Gdy już je będziemy mieli to powinniśmy zainwestować środki (chociaż na chwilę). Klikamy Make Deposit i klikamy Spend
Teraz mamy zainwestowane nasze środki i w drugim dniu możemy myśleć o zamknięciu konta, skończeniu naszej inwestycji i wypłacie.

Dzień drugi:
Środki mam na koncie w firmie brokerskiej. Teraz chcę je zainwestować. Efekt powinien być pozytywny. Jeśli dobrze zrozumiałem to dają 1% dziennie w trakcie promocji, ale dowiem się.
Mam 200$ i je inwestuję:
1. Po zalogowaniu klikam Make deposit. Tam powinno być 200$ widoczne.
2. Wybieram FreeForex oraz Spend funds from the Account Balance LibertyReserve i klikam Spend
3. Potwierdzam inwestycje całej kwoty (100%) i szukam zainwestowanej kasy
4.Znalazłem ją w Your Deposit, czyli są zainwestowane na 1% dziennie
Czekam do jutra, aby się przekonać, czy kasa rośnie? Ważne jest, że dali ją za darmo. Później pomyślimy o wypłacie

Pozdrawiam.

Od: UdanyPrezentPL
Do: Wszyscy
# 7 jako odpowiedź na # 1
2012-07-29 14:32:30
UdanyPrezentPL Na forum od: 2012-07-29
Wypowiedzi: 88

kompleksowa usługa, wszystko za darmo
http://udany-prezent.pl

Podobne ogłoszenia

łatwy dorywczy zarobekWrocław | Dolnośląskietroche wiary i czasu a zarobisz pieniadzeWarszawa | Mazowieckietysiące z pracy w domu!!!Polska | Cały kraj5-15 tys/miesiącPolska | Cały krajSara potrzebuje pomocy-sarabryl.pl.tlSara potrzebuje pomocy-sarabryl.pl.tlżagań | Cały kraj

Odpowiedz